در عصر ارتباطات و فن آوری اطلاعات مقوله های  ارتباطات و اطلاع رسانی ارکان اصلی زندگی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است.

در حیطه ی این دو مقوله ، اطلاع رسانی  شهری و ارتباطات بین شهروندان با یکدیگر ، ضرورت اول زندگی دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در آن شهر و ایجاد ارتباط با سایر شهروندان به روش های آسان ، سریع و ارزان می باشد.

از سوی دیگر ازدیاد جمعیت و گسترش جغرافیایی شهرو به  تبع آن افزایش مراکز تجاری و خدماتی و پیچیدگی امور اقتصادی و نیازهای اساسی  شهرنشینان به دریا فت خدمات و تهیه ملزومات زندگی ، معضلاتی نظیر ترافیک سنگین ، آلودگی هوا ، اتلاف وقت و ارزش دریافت  خدمات گران و نامناسب به جهت نداشتن اطلاعات کافی و ایجاد ارتباطات صحیح و...را در شهر های بزرگ(مشابه آنچه در تهران بزرگ شاهد آن هستیم)  به وجود می آورد.

 این در حالی است که در شهر های توسعه یافته و در حال توسعه همراه به ایجاد زیر ساخت های فیزیکی و سخت افزاری نظیر شبکه معابرو امکانات حمل و نقل عمومی و... اقدام به گسترش  دو مقوله ، اطلاع رسانی شهری و ایجاد امکانات ارتباطی نظیر شبکه های مخابراتی و اینترنت  و استفاده برای حل معضلات اقدام شده است به گونه ای که امروزه نتایج آن را در شهر های بزرگ جهان تحت عنوان شهر های الکتریکی می بینیم.

در این شرایط بود که انجمن شهر سالم با اعتقاد راسخ به این  امر که اهمیت اطلاع رسانی شهری وانتقال تردد های غیر ضروری شهری به شبکه های ارتباطی دیگر نظیرمخابرات بیش ازگسترش واصلاح شبکه های معابر و ناوگان حمل و نقل عمومی است، پای به عرصه گذاشت و با تشخیص اطلاعات مورد نیازشهروندان در زمینه خدمات پزشکی فعالیت خود را آغاز نمود.